• Godziny otwarcia Kasy i Biura

  Kasa i Biuro czynne w każdą środę w godzinach od 14:00 do 18:00.

 • PILNE – Nowe Aneksy do umów

  Zapraszamy Działkowców do biura Zarządu ROD Rekreacja po odbiór nowych aneksów do umów.

  W listopadzie i grudniu na terenie naszych ogrodów odbyły się pomiary przez firmę geodezyjną. Zmieniła się także numeracja działek.

 • Nakaz zgłaszania budowy Szamba, Zasady budowy Szamba na działce ROD

  Przypominamy o nakazie zgłaszania budowy Zbiorników na nieczystości, tj. Szamba.
  Odsyłamy do Regulaminu ROD na stronie PZD, Rodział V § 43 [Zbiornik na nieczystości ciekłe] pkt. 3: „Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego”
  Regulamin ROD —–> KLIKNIJ TUTAJ

  Ponadto Odsyłamy do ZASAD BUDOWY SZAMBA na działce ROD oraz o odległościach zbiornika od poszczególnych miejsc. Prosimy o zapoznanie się z zasadami umieszczonymi na stronie PZD. —–>KLIKNIJ TUTAJ

 • Zabronione jest parkowanie na terenie ROD wszelkich pojazdów mechanicznych, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi.

  Zarząd ROD REKREACJA przypomina, że zgodnie z par. 67 pkt.7 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego zabronione jest parkowanie na terenie ROD wszelkich pojazdów mechanicznych, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi.
  W związku z powyższym prosi się działkowców, by po dowiezieniu do działki niezbędnych rzeczy niezwłocznie odstawili samochód poza teren ogrodu.
  Powyższe wynika z konieczności utrzymania drożności alejek, tak by nie utrudniać dojazdu innym działkowcom, a w sytuacjach zargożenia odpowiednim służbom.
  Brak przestrzegania przez działkowców w/w przepisu spowodowane CAŁKOWITE ZAMKNIĘCIE BRAMY!

 • Regulamin ROD Rozdział V § 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]

  Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD Rozdział V § 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
  „Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44.”
  Regulamin ROD —–> KLIKNIJ TUTAJ

 • PSY na ROD Rekreacja

  W związku ze zgłaszanymi do zarządu ROD Rekreacja problemami dotyczącymi wprowadzania na teren ROD psów przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD nie wolno wprowadzać i trzymać na terenie działek psów bez kagańców i bez smyczy. Przepis ten dotyczy zarówno działkowców, ich rodzin jak również odwiedzających ogród spacerowiczów. Główną przesłanką dla takiego zapisu jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci.
  A jeśli już przywieźliśmy psa na działkę obowiązkiem właściciela jest posprzątać po swoim psie.

 • Wyrzucanie odpadów

  Przypominamy o zakazie wyrzucania do śmietników przynależnych do ROD REKREACJA wszelkich odpadów zielonych, resztek po remontach i budowach, kanap, tapczanów i innych przedmiotów nie będących odpadami komunalnymi.