Przypominamy o nakazie zgłaszania budowy Zbiorników na nieczystości, tj. Szamba.
Odsyłamy do Regulaminu ROD na stronie PZD, Rodział V § 43 [Zbiornik na nieczystości ciekłe] pkt. 3: „Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego”
Regulamin ROD —–> KLIKNIJ TUTAJ

Ponadto Odsyłamy do ZASAD BUDOWY SZAMBA na działce ROD oraz o odległościach zbiornika od poszczególnych miejsc. Prosimy o zapoznanie się z zasadami umieszczonymi na stronie PZD. —–>KLIKNIJ TUTAJ