Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD Rozdział V § 45 [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
„Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44.”
Regulamin ROD —–> KLIKNIJ TUTAJ